Maffra Community Sports Club
122-126 Johnson St.
Maffra   Vic 3860

T: (03) 5141 1566